REGULAMIN

I Wstęp

1. Administratorem sklepu internetowego kamp1964.com jest Unimedia z siedzibą w Kamionkach, ul. Jarzębinowa 11, 62-023

2. Sklep umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet). 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży towarów. 4. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie. 5. Informacje o produktach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy, sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu. 6. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany, kolorze i rozmiarze.

 

II Zasady korzystania ze sklepu

1. kamp1964.com umożliwia zawieranie umów sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.

2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

3. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. kamp1964.com zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki.

4. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji i składania zamówienia.

5. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do: a. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania; b. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Administratora Sklepu.

III Zawarcie umowy sprzedaży

1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu.

2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności uprzedniej rejestracji (tzw. zakupy bez rejestracji).

4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki.

5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu.

6. Do momentu kliknięcia przez Klienta w przycisk „Zapłać” - Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.

7. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną („Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Potwierdzenie obejmuje również informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

8. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: a) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru, b) transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub c) płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.

IV Dostawa i odbiór

1. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki).

2. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub na życzenie Klienta po zaznaczeniu odpowiedniej opcji i podaniu danych w procesie składania zamówienia - faktura VAT).

V Ceny i metody płatności

1. Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie jest podawana na stronie sklepu i ma charakter wiążący. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić po zawarciu umowy sprzedaży.

2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3. Klient płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru: a. przelew, b. za pobraniem

4. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, zapłata ceny towarów możliwa jest jedynie w formie płatności elektronicznej.

5. Kamp1964.com zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

VI Reklamacje

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Kamp1964 jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.

2. Kamp1964 ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy (rękojmia). Odpowiedzialność ta jest uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego („k.c.”), w szczególności w art. 556, 556[1]-556[3] k.c. oraz art. 559-561 k.c.

3. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady fizyczne lub wady prawne.

Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Kamp1964 zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Termin 14-dni będzie liczony od przekazania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. 4. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

                                  

VII Informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Administrator świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną: a. umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem, b. umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie, c. przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów

2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące: a. dostęp do sieci Internet, b. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari), c. posiadanie konta poczty elektronicznej.

4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail: kamp@kamp1964.com lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

5. Administrator informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie ze Sklepu było maksymalnie bezpieczne dla Klientów. Niemniej Administrator informuje, że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem ze Sklepu, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Sklepu przez osoby trzecie (tzw. hacking), co może wywoływać nieprzewidziane zmiany funkcjonowania Sklepu.

VIII Dane osobowe

1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez Kamp1964 wyłącznie w celu realizacji zamówień i korzystania ze Sklepu, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Dane podawane są dobrowolnie.

2. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem przesyłki kurierskiej dane osobowe Klientów będą powierzone firmie DPD w celu świadczenia usług przez DPD.

IX Postanowienia końcowe

1. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu.

2. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

5. Wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo Kamp1964.com zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 14 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu. Klienci posiadający konto w Sklepie, zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

6. Wszelkie zamieszczone w Sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2016r.